W związku z obowiązkiem informacyjnym informuję, że będę przetwarzać Twoje dane osobowe.
Administratorem danych osobowych jest Dietetyk, czyli
Gabinet dietetyczny „Zdrowo na co dzień” Aleksandra Sieczka, ul. Królowej Jadwigi 4/4, 58-160 Świebodzice. NIP 9131616806, REGON 022438009.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, informuję Cię, że przysługują Ci następujące prawa:
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Dietetykiem pod następującym adresem dietyonline24@gmail.com.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z niektórych funkcji strony www.
Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie, np. wystawienia faktury, w celach marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą. Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w mojej firmie (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych).
Przetwarzam następujące kategorie danych:
1. Dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
2. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON;
3. Dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
4. Dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług (np. o usługach „Zdrowo na co dzień”, z których korzystali Państwo wcześniej).
5. Dane zbieram za pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszej stronie internetowej oraz ogólnodostępnych źródeł internetowych. Moi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych.
6. Dane mogą być udostępniane producentom zakupionych przez Państwa usług lub towarów, w celu prawidłowej realizacji usług, dostawy towaru lub na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody.
7. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
– w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.
– w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych.
9. Informuję, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 (RODO).
10. Mają Państwo pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych, uczestniczenia np. w akcjach promocyjnych.
11. Mają Państwo prawo do wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
Nie przekazuję i nie dokonuję obrotu danymi osobowymi. Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez Twojej wyraźnej zgody. Mimo to musisz być także świadomy, że przetwarzane przeze mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, jednak wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z moją firmą, czyli ze „Zdrowo na co dzień”. Dane osobowe użytkownika przekazywane przez Ciebie w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Moja skrzynka pocztowa obsługiwana jest przez Gmail.com.

Kontakt telefoniczny
Kontaktując się ze mną za pośrednictwem telefonu, możesz przekazać mi w treści rozmowy dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z moją firmą. Dane osobowe, które przekażesz mi w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.